شواهد حسابرسي
شواهد حسابرسي

ﻣﻌﯿﺎر اصولا قاعده و اصل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن، ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ می باشد ؛ بدین ترتیب که ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ، ﻣﻮارد اﻓﺸﺎ و ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﺗﺤﺮﯾﻒ در آﻧﻬﺎ. ﻣﻘﺪار ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﮐﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺿﺮورت پیدا می کند ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ درجه و میزان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻘﺪار ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز می باشد ، ارتباط و ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

شواهد حسابرسي

شواهد حسابرسي

بنابراينﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ و وابسته به یکدیگر می باشد اﻣﺎ باید به این نکته توجه نمود که ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ آن ﻟﺰوﻣﺎ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﺟﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺸﺨﺺ از روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎﻫﺎ و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ادﻋﺎﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

از طرف دﯾﮕﺮ ، شخص ﺣﺴﺎﺑﺮس اﻏﻠﺐ ﺷﻮاﻫﺪی را که از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و متنوع و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت درﺑﺎره ﯾﮏ ادﻋﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ. بعنوان ﻣﺜﺎل ، ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺪول ﺳﻨﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺻﻮل آﻧﻬﺎ در دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ ، ﺷﻮاﻫﺪی را درﺑﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮک اﻟﻮﺻﻮل بدست آورد. اﻓﺰونﺑﺮ اﯾﻦ، ﮐﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ادﻋﺎی ﺧﺎص، ﻣﺜﻼ وﺟﻮد و اثبات ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻ ، به تنهایی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادﻋﺎی دﯾﮕﺮی ، ﭼﻮن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ صحیح و کارآمد ﻣﻮﺟﻮدی های ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

عملا ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺎﻫﯿﺖ آن می باشد و ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ و ارتباط دارد. ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ درﺑﺎره ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ و نکات فوق العاده ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮد ، ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ به وﺟﻮد آید ﮐﻪ ﺑﺮ میزان و درجه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ، اﺛﺮ ﮔﺬار باشد.

به عنوان ﻣﺜﺎل، ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آن ﻣﻨﺒﻊ شواهد ، از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮردﻧﻈﺮ آﮔﺎه نباشد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ بعنوان ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی در نظر گرفته شود. ﺑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ، ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ زﯾﺮ درﺑﺎره ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ مفید و ﺳﻮدﻣﻨﺪ و تاثیرگذار ﺑﺎﺷﺪ :

بدست آوردن و کسب ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ می باشد.

 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ( حسابرسی ) ، در ﺻﻮرت اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎی داﺧﻠﯽ آن واﺣﺪ ، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ و کامل تر می باشد.

 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﻪ شخص ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﮐﺴﺐ می نماید ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮس و ﺟﻮ درﺑﺎره اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ، بدست آمده است.

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻋﻢ از ﮐﺎﻏﺬی، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ می باشد ﻣﺜﻼ، ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴاتی ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚ ﺷﺪه در همان ﺟﻠﺴﻪ می باشد .

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ اسناد و ﻣﺪارک تهیه ﻣﯽﺷﻮد ، از ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪارک ﯾﺎ دورﻧﮕﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ می باشد.