مغایرت بانکی در حسابداری

برابر بودن حساب بانک و صورتحساب بانکی یعنی باید ورود و خروج های سیستم حسابداری با ورود و خروج های بانک برابر باشند. بهترین راه برای کنترل مانده این حساب تهیه صورت مغایرت بانکی می ‌باشد‌.

ادامه مطلب مغایرت بانکی در حسابداری

ضرورت تحلیل رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت

بر اساس تعریفی که انجمن ملی حسابداران آمریکا از حسابداری مدیریت فرآیند تشخیص ، اندازه گیری ، تجمیع ، تجزیه و تحلیل ، تهیه و تفسیر و ارائه اطلاعات مالی مورد استفاده مدیریت به منظور برنامه ریزی ، ارزیابی و کنترل عملیات یک سازمان

ادامه مطلب ضرورت تحلیل رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت

خزانه یا خزانه‌داری

جایی که در آن پول یا فلزات گرانبها مانند طلا، الماس و… نگه داری می‌شود، هم چنین شاید بتوان خزانه‌داری را فعالیتی دانست که در آن منابع مالی نقد یک سازمان مدیریت می‌شود. خزانه داری را می‌توان بخشی از حسابداری به شمار آورد.

ادامه مطلب خزانه یا خزانه‌داری

شواهد حسابرسي

ﻣﻌﯿﺎر اصولا قاعده و اصل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن، ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ می باشد ؛ بدین ترتیب که ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ، ﻣﻮارد اﻓﺸﺎ و ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﺗﺤﺮﯾﻒ در آﻧﻬﺎ. ﻣﻘﺪار ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﮐﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺿﺮورت پیدا می کند ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ درجه و میزان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻘﺪار ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز می باشد ، ارتباط و ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ادامه مطلب شواهد حسابرسي

حساب تنخواه گردان

در تمام شرکتها و سازمان ها همیشه نیازمند به خرید ملزومات اداری و پرداخت هزینه‌هایی است که باید در سریعترین زمان و به صورت علی‌الحساب پرداخت شود، برای این امر در شرکتها حسابی به نام حساب تنخواه گردان تشکیل می شود و شخصی مسئولیت تنخواه گردان را به عهده می گیرد که به وی تنخواه دار كه معمولا مسئول خريد است می گویند.

ادامه مطلب حساب تنخواه گردان