مغایرت بانکی در حسابداری

برابر بودن حساب بانک و صورتحساب بانکی یعنی باید ورود و خروج های سیستم حسابداری با ورود و خروج های بانک برابر باشند. بهترین راه برای کنترل مانده این حساب تهیه صورت مغایرت بانکی می ‌باشد‌.

مغایرت بانکی در حسابداری

مغایرت بانکی در حسابداری

برخی مواقع در هنگام کنترل حساب بانک دفاتر شرکت با حساب بانکی نزد بانک، متوجه می شویم که در مانده این حساب ها اختلاف وجود دارد. جهت بررسی و پیدا کردن این اختلاف و اصلاح اختلافات موجود، از یک ابزار بسیار قوی استفاده می ‌شود، که صورت مغایرت بانکی نام دارد. حسابداری صورت مغایرت بانکی یکی از مهمترین مباحث مربوط به امور حسابداری شرکت‌ها می باشد.

صورت مغایرت بانکی در تراز نامه

طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، همواره باید حساب‌‌های شرکت تراز باشند. یعنی جمع ستون بدهکار با جمع ستون بستانکار در ترازنامه باید با هم برابر باشند. لذا مغایرت بانکی در اصول حسابداری بسیار مهم می باشد.

مانده ستون بدهکار و بستانکار برابر باشند: در این صورت مشخص می‌ شود که مغایرتی در عملیات مالی وجود ندارد.

مانده بدهکار و بستانکار برابر نباشند: نشان دهنده این است که در حساب‌ های بانکی مغایرت وجود دارد.

ممکن است مانده ستون بدهکار و بستانکار برابر باشند ولی در عملیات بانکی مشکلی وجود داشته باشد.

ضرورت تهیه صورت مغایرت بانکی

در برخی مواقع، مانده حساب بانک دفاتر شرکت با مانده صورتحساب بانکی که از بانک دریافت می‌کنیم، متفاوت می باشد. از آنجایی که با تهیه صورت مغایرت بانکی می توان مغایرت حساب ها را شناسایی و اصلاح کرد، به همین دلیل تهیه صورت مغایرت بانکی از اهمیت زیادی برخوردار است.

انواع مغایرت های بانکی

دلایل زیادی وجود دارند که باعث می‌شوند بین مانده بانک دفاتر شرکت با مانده طبق صورتحساب بانکی مغایرت وجود داشته باشد، که این دلایل باعث ایجاد اشتباه در مغایرت گیری خواهند شد. ما در اینجا به برخی از انواع مغایرت های بانکی اشاره می کنیم.

واریز وجوه نقدی به حساب بانک در پایان وقت اداری توسط شرکت که در صورتحساب بانک ثبت نشده است.

اشتباه در مبالغ واریزی یا برداشت، توسط حسابدار شرکت و یا حسابدار بانک

چک هایی که توسط شرکت صادر شده ولی تا زمان تهیه صورتحساب بانکی جهت وصول به بانک ارائه نشده اند.

برداشت مبلغی به عنوان کارمزد توسط بانک که شرکت از آن بی اطلاع بوده است.

واریزی توسط مشتریان به حساب بانک که شرکت بی اطلاع بوده است.

برگشت چک مشتری توسط بانک به دلیل عدم موجودی که شرکت از آن اطلاع نداشته است.

مغایرت بانکی در حسابداری

همانطور که می دانید، حساب بانک یکی از مهمترین دارایی های هر موسسه می باشد. لذا حسابداران باید این حساب را همواره کنترل کنند تا از ایجاد خطاهای حسابداری جلوگیری کنند و بتوانند صورتهای مالی دقیقی تهیه کنند.

برای کنترل حساب بانک و مقایسه آن با صورتحساب بانکی می توان از صورت مغایرت بانکی استفاده کرد. بر حسب فعالیت هر موسسه، حسابدار میتواند روزانه، هفتگی یا ماهانه اقدام به تهیه صورت مغایرت بانکی کند. در این صورت می توان اشتباهاتی را که باعث ایجاد اختلاف در حساب بانک شرکت و صورتحساب دریافتی از بانک می شود را به موقع پیدا کرده و اقدامات لازم را برای برطرف کردن مغایرت ها انجام داد. به همین دلیل مغایرت بانکی در حسابداری یکی از موضوعات مهم می باشد.