ضرورت تحلیل رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت
ضرورت تحلیل رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت

بر اساس تعریفی که انجمن ملی حسابداران آمریکا از حسابداری مدیریت فرآیند تشخیص ، اندازه گیری ، تجمیع ، تجزیه و تحلیل ، تهیه و تفسیر و ارائه اطلاعات مالی مورد استفاده مدیریت به منظور برنامه ریزی ، ارزیابی و کنترل عملیات یک سازمان

ضرورت تحلیل رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت

ضرورت تحلیل رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت

با این مهم روبرو می شویم که با در نظر گرفتن رویکرد سیستمی اگر چنانچه حسابداری مدیریت را بعنوان یک سیستم در نظر بگیریم ، عملا محصول نهایی یا خروجی آن سیستم اطلاعاتی در قالب گزارشاتی خواهد بود که یاری کننده مدیریت در جهت موارد ذیل خواهد بود :

برنامه ریزی

ارزیابی

کنترل

موارد سه گانه فوق عموما مواردی است که گرایش زیاد به سمت مدل های ریاضی و آماری دارد.

هزینه در حسابداری مالی تکلیفش کاملا روشن و شفاف است منتهی در حسابداری مدیریت مانند حسابداری مالی به هزینه نگاه نمی شود.

در حسابداری مدیریت به هزینه به عنوان یک سنجش پولی برای مصرف منابع در یک مورد خاص تاکید شده است.

هزینه در حسابداری مدیریت مانند یک انسان می باشد.

انسان از جنبه روحیات ، حالات ، رفتارها ، احساسات و غیره . انسان همان انسان است منتهی به اصطلاح عامه یک روز حال خوب دارد و یک روز حال دیگر ، یک روز تمایل به انجام کاری دارد و یک روز بی تفاوت در برابر انجام دادن یا ندادن آن عمل ولی در حقیقت انسان همان انسان است.

حقیقت هزینه همان هزینه ای است که ماهیت آن است ولی واقعیت هزینه این است که هزینه ها در شرایط واقعی از خود تغییر رفتار نشان می دهند و این تغییر رفتار خود جای بررسی و تحلیل را می طلبد.

در واقع برای بررسی هر چه بهتر هزینه ها و قرارگیری صحیح آنها در مدل های تصمیم گیری مدیریت که مبتنی بر مدل های ریاضی و آماری است نیاز بر این است که رفتارهای هزینه از جنبه های مختلف بررسی و طبقه بندی شود.

 

طبقه بندی اقلام هزینه از جنبه های مختلف رفتاری به قرار ذیل می باشد :

بر اساس وظایف مدیریت  الف ) تولیدی ب ) غیر تولیدی

بر اساس سهولت ردیابی به محصول یا خدمت الف ) مستقیم ب ) غیر مستقیم

بر اساس زمان وضع نمودن آنها از درآمده ها الف ) بهای تمام شده محصول ب ) هزینه های دوره

بر اساس رفتار آنها در مقابل تغییرات حجم فعالیت الف ) متغیر ب ) ثابت پ ) نیمه متغیر

بر اساس میزان ارتباط آنها در فرآیند کنترل و تصمیم گیری

الف ) قابل کنترل و غیر قابل کنترل

 ب ) استاندارد

پ ) تفاضلی

 ت ) از دست رفته

ث ) فرصت از دست رفته

 ج ) مربوط و نامربوط

در حسابداری مدیریت حقیقت هزینه از جنبه های  واقعیات حاکم بر هزینه که در بالا بدان اشاره شد تاکید جدی وجود دارد.