خزانه یا خزانه‌داری
خزانه یا خزانه‌داری

جایی که در آن پول یا فلزات گرانبها مانند طلا، الماس و… نگه داری می‌شود، هم چنین شاید بتوان خزانه‌داری را فعالیتی دانست که در آن منابع مالی نقد یک سازمان مدیریت می‌شود. خزانه داری را می‌توان بخشی از حسابداری به شمار آورد.

خزانه یا خزانه‌داری

خزانه یا خزانه‌داری

سازمانی دولتی که در حساب‌های درآمدی و هزینه‌های دولت را نگه داری می‌شود. در ایران این اداره به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی که بخشی از آن خزانه‌داری کل است.

این واژه در دوران باستان به ساختمان‌هایی گفته می شده که محل نگهداری ثروت پادشاهان یا نذورات مردم برای خدایان بوده است .

شرح وظایف حسابدار وجوه

انجام کلیه امور محوله صرفا بر اساس روش های مدون، آیین نامه ها، دستورالعمل های تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روش های لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روشهای موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائی.

بایگانی کلیه نامه ها، اسناد حسابداری و مدارک وارده به امـور مالی با مجوز مدیر مالی در فایل ها و پرونده های طبقه بندی شده مشخص به گونه ای که دسترسی به آنها در حـداقل زمان ممکن میسر باشد.

تلاش در جهت حفظ و نگهداری کلیه مدارک موجود در بایگانی.

نگهداری و راهبری و ثبت اطلاعات خزانه داری در سیستم خزانه داری و تهیه گزارشات لازم از سیستم و تهیه نسخه پشتیبان حداقل به صورت ماهانه و نگهداری آن درمحل امن.

دریافت و نگهداری کلیه وجوه نقد و اسناد دریافتنی دریافت شده از اشخاص و صدور فرم های رسید و آماده سازی آنها جهت واگـذاری به بانک در اسـرع وقـت.

ارائه چک های دریافتی به بانک، پس ازانجام پشت نویسی و امضاء مقام مجاز و کنتـرل های تکمیلی لازم.

دریافت اسناد تضمینی از اشخاص حقیقی و حقـوقی، در ارتباط با قراردادهای فیمابین، یا سایر اسناد تضمینی و اوراق بهادار مربوط به شرکت که از سوی مدیر مالی ارجاع می گردد و حفاظت و نگهداری آنها در محل امن (گاوصندوق ) و ارائه یک نسخه از رسید و اصل مدارک به حسابداری.

صدور چک پس ازدریافت فرم مجوزصدور و منطبق با مفاد آن وارسال چک های صادره به همراه اسناد مربوطه جهت امضاء مدیریت

 نگهداری دسته چک ها یا چک های صادره در جریان امضاء، یا امضاء شده، تا زمان تحویل به ذینفع.

پیگیری امور مربوط به بانک ودریافت چک های برگشتی ازطریق مراجعه مستمر و منظم به بانک هایی که شرکت در آنها دارای حساب می باشد و دریافت کلیه اعلامیه های بانکی وغیره، جهت ارائه به حسابداری پس از گزارش به مافوق.

نگهداری صندوق نقدی یا تنخواه گردان شرکت و انجام پرداخت های مجاز و مرتبط با ماموریت تنخواه گردان در چارچوب آئین نامه.

تهیه صورت گردش صندوق وارسال اسناد پرداخت به حسابداری جهت کنترل و تامین موجودی.

کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه از موجودی بانک ها و کلیه دریافت و پرداخت ها .

ثبت و نگهداری روزانه صورت موجودی کلیه اسناد و اوراق بهادار موجود در صندوق.

تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات مربوط به جابجایی حساب ها یا سایر موارد مرتبط با بانک های شرکت با اخذ مجوز مدیر مالی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی.

تهیه گزارشات مستمر یا خاص مورد نیاز بر اساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعالیت خزانه داری.